UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Podstawa prawna: ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r.

wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12 termin załatwienia sprawy : niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.